Servicii

PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL(POR)

Obiective specifice:

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, in vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor;
 • Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si în particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele înconjuratoare;
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor;
 • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri;
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor
 • AXA PRIORITARA 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere
 • AXA PRIORITARA 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
 • AXA PRIORITARA 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
 • AXA PRIORITARA 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
 • AXA PRIORITARA 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
 • AXA PRIORITARA 6: Asistenta tehnica
PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII (POS-CCE)

Obiective specifice:

 • Obiectivul global il reprezinta cresterea productivitatii întreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.
 • Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.
 • AXA PRIORITARA 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie
 • AXA PRIORITARA 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
 • AXA PRIORITARA 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
 • AXA PRIORITARA 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice
POS - TRANSPORT

Obiective specifice:

 • Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante, cu aplicarea masurilor necesare in domeniul mediului inconjurator;
 • Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si inter-modal;
 • Promovarea unei dezvoltari durabile, in special prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului si cresterea sigurantei traficului.
 • AXA PRIORITARA 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE
 • AXA PRIORITARA 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil
 • AXA PRIORITARA 3: Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor
 • AXA PRIORITARA 4: Asistenta Tehnica pentru POS-T.
POS - MEDIU

Obiective specifice:

 • Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata;
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015;
 • Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015;
 • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000;
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.
 • AXA PRIORITARA 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
 • AXA PRIORITARĂ 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric
 • AXA PRIORITARĂ 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai poluate
 • AXA PRIORITARĂ 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
 • AXA PRIORITARĂ 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
 • AXA PRIORITARĂ 6- Asistenţă Tehnică
POS - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Obiective specifice:

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv invatamântul superior si cercetarea;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si îmbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata fortei de munca.
FOND EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA (FEADR)

Obiective specifice:

 • imbunatatirea competitivitatii in agricultura si sivicultura prin sustinerea restructurarii si dezvoltarii acestor sectoare
 • imbunatatirea mediului inconjurator si spatiului rural prin sustinerea gestiunii spatiului rural
 • imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si incurajarea diversificarii activitatilor economice
 • Programe locale "LEADER": dispozitivul LEADER permite teritoriilor organizate sa conduca proiecte pilot folosind toate masurile din celelalte trei axe.
FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLA (FEGA)

Obiective specifice:

 • restituirile fixate pentru exportul produselor agricole catre tari terte;
 • interventiile destinate reglementarii pietelor agricole;
 • platile directe catre agricultori prevazute in cadrul politicii agricole comune;
 • finantare anumite actiuni de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna a Comunitatii si in tarile terte, realizate de Statele membre.
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA (PNDR)

Obiective specifice:

Romania, prin PNDR, vizeaza o serie de obiective care sprijina cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

 • 121: Modernizarea exploatatiilor agricole
 • 123: Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
 • 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Hotărârea Guvernului nr. 1164/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi.

Cheltuieli eligibile

 • realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, prestarea altor servicii
 • achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, prestarea altor servicii
 • echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii (mijloace de transport care nu necesită înmatriculare, conform prevederilor legale în vigoare);
 • echipamente IT;
 • Softurile aferente echipamentelor tehnologice şi echipamentelor IT sunt considerate cheltuieli eligibile doar în situaţia în care sunt incluse în valoarea echipamentelor şi sunt absolut necesare funcţionării acestora.
H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (în vigoare începând cu 1 ianuarie 2009)

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.

Sunt considerate eligibile costurile asociate unei investiţii iniţiale realizate în acelaşi perimetru, referitoare:

a) fie la imobilizările corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente;

b) fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.

Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România,

b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la literele a) – d) ale articolului 2 din H.G. nr. 1680/2008.

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege;

e) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii viabil (cheltuielile se vor detalia: cantitate, preţ, valoare) şi un studiu tehnico-economic întocmit de o firmă de specialitate în domeniu prin care se face dovada eficienţei economice a investiţiei prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în Capitolul III din prezentul ghid;

h) nu realizează investiţii şi nu creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, în sectoarele de activitate exceptate de H.G. nr. 1680/2008.