Servicii

PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 – 2027

1. Planul Național de Redresare și Reziliență


Componenta 1 – Managementul apei

Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității

Componenta 3 – Managementul deșeurilor

Componenta 4 – Transport sustenabil

Componenta 5 – Valul renovării

Componenta 6 – Energie

Componenta 7 – Transformare digitală

Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Componenta 9 – Sprijin pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare, inovare

Componenta 10 – Fondul Local

Componenta 11 – Turism și cultură

Componenta 12 – Sănătate

Componenta 13 – Reforme sociale

Componenta 14 – Buna guvernanță

Componenta 15 – Educație


2. Programe Regionale


Programul Regional Sud – Est

1. O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

3. O regiune cu emisii de carbon reduse

4. O regiune accesibilă

5. O regiune educată

6. O regiune atractivă


Programul Regional Sud Vest Oltenia

1. Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

2. Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor

3. Eficiență energetică și infrastructură verde

4. Mobilitate urbană durabilă

5. Accesibilitate și conectivitate la nivel regional

6. Educație modernă și incluzivă

7. Dezvoltare teritorială sustenabilă


Programul Regional Vest

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

2. O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată

3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

4. O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă

5. O regiune accesibilă

6. O regiune educată și atractivă

7. O regiune pentru cetățeni


Programul Regional Sud-Muntenia

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

2. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

3. O regiune cu mobilitate urbană durabilă

4. O regiune mai accesibilă

5. O regiune educată

6. O regiune atractivă


Programul Regional Nord-Vest

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

2. O regiune cu localități smart

3. O regiune cu localități prietenoase cu mediul

4. O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă

5. O regiune accesibilă

6. O regiune educată

7. O regiune atractivă


Programul Regional Centru

1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

2. O regiune digitală

3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

4. O regiune cu mobilitate urbana durabila

5. O regiune accesibilă

6. O Regiune Educată

7. O regiune cu turism sustenabil

8. O regiune atractivă


Programul Regional Nord-Est

1. O regiune mai competitivă, mai inovativă

2. O regiune mai digitalizată

3. O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul

4. O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă

5. O regiune mai accesibilă

6. O regiune educată

7. O regiune mai atractivă


Programul Regional Bucuresti-Ilfov

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

2. O regiune digitalizată

3. O regiune prietenoasă cu mediul

4. O regiune cu mobilitate ridicată

5. O regiune accesibilă

6. O regiune cu infrastructură educațională modernă

7. O regiune atractivă și incluzivă


3. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Prioritate 1. Susținerea și promovarea unui sistem de cercetare-dezvoltare-inovare atractiv și competitiv

Prioritate 2. Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri

Prioritate 3. Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural


4. Programul  Educație și Ocupare 2021-2027

Prioritate 1 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii

Prioritate 2 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)

Prioritate 3 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

Prioritate 4 – Antreprenoriat și economie socială

Prioritate 5 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

Prioritate 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație

Prioritate 7- Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Prioritate 8 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Prioritate 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității


5. Programul Tranziție Justă

Prioritate: 1. Tranziția la neutralitatea climatică în județul Gorj

Prioritate: 2. Tranziția la neutralitatea climatică în județul Hunedoara

Prioritate: 3. Tranziția la neutralitatea climatică în județul Dolj

Prioritate: 4. Tranziția la neutralitatea climatică în județul Galați

Prioritate: 5. Tranziția la neutralitatea climatică în județul Prahova

Prioritate: 6. Tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș


6. Planul Național Strategic PAC 2023-2027

Interventia I1. Investiții în dezvoltarea fermei

Intervenția I2. Irigații

Intervenția I3. Măsuri dedicate tinerilor fermieri

Intervenția I4. Depozitare și procesare

Intervenția I5. Mediu și climă

Intervenția I6. Bunăstarea animalelor

Intervenția I7. Dezvoltarea zonelor rurale

Intervenția I8. Intervenții suport

Intervenție sectorială IS1 Intervenții în sectorul apicol

Intervenție sectorială IS2 Intervenții în sectorul fructe-legume

Intervenție sectorială IS3 Intervenții în sectorul vitivinicol


7. Programul Sănătate 2021–2027

Prioritate P1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, în regim ambulatoriu și a serviciilor preventive

Prioritate P2. Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice

Prioritate P3. Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică

Prioritate P4. Investiții în infrastructuri spitalicești noi

Prioritate P5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

Prioritate P6. Digitalizarea sistemului medical

Prioritate P7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant


8. Programul  Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Prioritate: P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Prioritate: P02. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală

Prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială

Prioritate: P04. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Prioritate: P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice

Prioritate: P07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Prioritate: P08. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

Prioritate: P09. Inovarea socială (Acțiuni sociale inovatoare)

Prioritate: P10. Ajutorarea persoanelor defavorizate


9. Programul Transport 2021-2027

Prioritate: 1. Îmbunătățirea conectivității primare rutiere

Prioritate: 2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere

Prioritate: 3. Creșterea siguranței rutiere

Prioritate: 4. Creșterea eficienței căilor ferate române

Prioritate: 5. Creșterea atractivității transportului feroviar de călători

Prioritate: 6. Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane

Prioritate: 7. Dezvoltarea transportului naval și multimodal


10. Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Prioritatea 1. Infrastructura de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

Prioritatea 2. Protecția mediului

Prioritatea 3. Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor

Prioritatea 4. Eficiență energetică, sisteme și rețele inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 

PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 – 2027

  1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD);
  2. Programul Operațional Transport (POT);
  3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID);
  4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS);
  5. Programul Operațional Capital Uman (POCU);
  6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS);
  7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR). 
 

 

 

 

0757.575.000